Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

Врачебная Практика в Польше

ПРОГРАМА “ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ У ПОЛЬЩІ (ЄС)”

Для офіційного працевлаштування на території Республіки Польща лікаря з країни пострадянського простору потрібно отримати право на лікарську практику

Отримання права на лікарську практику у Польщі вклшючає чотири етапи:

 1. 1. Мовний іспит у Головіній лікарській палаті Польщі (Naczelna Izba Lekarska).
 2. 2. Нострифікація диплома медичного спеціалиста. (Nostryfikacja dyplomu lekarza).
 3. 3. Післядипломне стажування (повне або часткове визнання пройденої інтернатури на батьківщині) – staż  podyplomowy.
 4. 4. Заключний медичний іспит – LEK (Lekarski Egzamin Koncowy).

Програма розроблена в рамках Проекту «Європа медична» для працевлаштування в медустановах на території Республіки Польща фахівців з країн пострадянського простору

Переваги програми:

 • - розроблена для лікарів усіх спеціалізацій;
 • - комплексна професійна підготовка до мовного іспиту «з нуля»;
 • - підготовчі курси по нострифікації диплома на базі медичних ВНЗ Польщі;
 • - організація післядипломного стажування та підготовка до медичного іспиту LEK;
 • - використання спеціальних матеріалів та навчальних и учебных посібників, велика кількість практичних занять, дистаніційний модульний формат навчання;
 • - значне зменшення фінансових витрат, пов'язаних з працевлаштуванням;
 • - всебічна підтримка учасика при вирішенні візових та побутових питань ну території Польщі;
 • - на кожному етапі програми учасник може самостійно продовжити оформлення права на лікарську практику

На всіх етапах програми учасники отримують індивідуальне консультування та супровід, ексклюзивні навчальні матеріали, комплексну візову та інформаційну підтримку

Скільки часу займає процес отримання права на лікарську практику?

Коли вітчизняний лікар думає про роботу в Європі, а тим більше про роботу, пов'язану з еміграцією, основну увагу він звертає на підтвердження (нострифікацію) диплома. Але нострифікація диплому ще не означає прецевлаштування лікарем у Польщі! Не знаючи специфіки, діючи без сторонньої допомоги, можна затягнути процес на 2-3 роки. Доведеться самостійно шукати відповіді на безліч питань, вкладати час і гроші, вчитися мови, вчити медицину заново на цій мові. І тільки через 2-3 роки ви почнете реально щось розуміти в системі європейської медицини, витративши при цьому 15-20 тис. євро, але ще не заробляючи!

Участь у Проекті «Європа Медична» значно скоротить час і витрати. Вартість проходження всіх етапів трудової міграції в рамках програми складе 6-7 тис. євро, а час скоротиться до півтора років - економія більш ніж відчутна!

Високий попит в польських медичних закладах на лікарські спеціальності:

 • - хірург;
 • - анестезіолог;
 • - кардіолог;
 • - терапевт;
 • - гінеколог, уролог;
 • - стоматолог;
 • - онколог;
 • - сімейний лікар (педіатр)

 

Заробітна плата лікаря у Польщі

Тут теж можна назвати конкретні цифри. Лікар в Польщі отримує від 3000 євро в місяць, а медична сестра - від 800 євро. Нічні чергування оплачуються окремо і служать джерелом додаткового доходу: від 100 до 700 євро за ОДНЕ чергування!

Питання заробітної плати в більшості випадків вирішується індивідуально: сума залежить від місця роботи і кваліфікації лікаря. Так, зарплата лікаря-стоматолога незалежно від досвіду роботи починається від 4500 євро, а звичайний фахівець зі стажем може отримувати 3000 євро на місяць

 

ПРОГРАМА «ОТИРМАННЯ ПРАВА НА ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ»

 ЕТАПИ ПРОГРАМИ «ОТРИМАННЯ ПРАВА НА ЛІКАРСЬКУ ПРАКТИКУ»
(розроблена для лікарів усіх спеціалізацій)

ВАРТІСТЬ
Роздріб Пакети Адмін. збори
1 етап
Комплексна мовна підготовка (134 години)
(загальний час підготовки – 6 міс.):
· Передкурсова пвдготовка (37 годин)
· Варшавський модуль (90 чгодин)
· Післякурсова підготовка (7 годин)
Складання іспиту в NIL (при успешній здачі внутрішнього іспиту після закінчення Варшавського модуля вартість іспиту в NIL оплачується організаторами) 
970 євро 2170 євро 3400 евро

100 євро
(іспит в NIL)

2 етап
Нострфікація (іспит у ВНЗ; підготовчі курси на базі медичного ВНЗ Польщі), 
(загальний час підготовки – 6міс.)
1700 євро

500-1100 евро
(оплата іспита у ВНЗ Польщі + переклад документів)

Інтернатура (staż podyplomowy), 
(час проходження – 12 міс.)
або
Часткове або повне визнання інтернатури (stażu podyplomowego)
(строк — до 3 міс.) 
3 етап

Здача іспиту LEK (комплексна підготовка до здачі іспиту LEK), 
(загальний час підготовки – 3 міс.)

800 євро

50 євро
(оплата за іспит)

4 етап
Працевлаштування  (комплексні інформаційні послуги для забезпечення працевлаштування), 
(строк підбору вакансій – до 2 міс.)
700 євро

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ У ПРОЕКТІ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:  

+38 096 808 57 74, +38 099 004 39 10 (Юлія)  

ПРОГРАММА “ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА ВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ В ПОЛЬШЕ (ЕС)”

Для официального трудоустройства на территории Республики Польша врачу из страны постсоветского пространства нужно получить право на врачебную практику

Получения права на врачебную практику в Польше включает четыре этапа:

 1. 1. Языковой экзамен в Главной врачебной палате Польши (Naczelna Izba Lekarska).
 2. 2. Нострификация диплома медицинского специалиста. (Nostryfikacja dyplomu lekarza).
 3. 3. Последипломная стажировка (либо полное или частичне признание пройденную интернатуры на родине) – staż  podyplomowy.
 4. 4. Заключительный медицинский экзамен – LEK (Lekarski Egzamin Koncowy)

Программа разработана в рамках Проекта «Европа медицинская» для трудоустройства в медучреждениях на территории Республики Польша специалистов из стран постсоветского пространства

Преимущества программы:

 • - разработана для врачей всех специализаций;
 • - комплексная профессиональная подготовка к языковому экзамену «с нуля»;
 • - подготовительные курсы по нострификации диплома на базе медицинских вузов Польши;
 • - организация последипломной стажировки и подготовка к медицинскому экзамену LEK;
 • - использование специализированных материалов и учебных пособий, большое количество практических занятий, дистанционный модульный формат обучения;
 • - значительное уменьшение финансовых затрат, связанных с трудоустройством;
 • - всесторонняя поддержка участника при решении визовых и бытовых вопросов на территории Польши;
 • - на каждом из этапов программы участник может самостоятельно продолжить оформление права на врачебную практику

На всех этапах программы участники получают индивидуальное консультирование и сопровождение, эксклюзивные учебные материалы, комплексную визовую и информационную поддержку

Сколько времени занимает процесс получения права на врачебную практику?

Когда отечественный врач думает о работе в Европе, а тем более о работе, связанной с эмиграцией, основное внимание он обращает на подтверждение (нострификацию) диплома. Но нострифицировать диплом еще не значит работать врачом в Польше! Не зная специфики, действуя без посторонней помощи, можно затянуть процесс на 2-3 года. Придется самостоятельно искать ответы на множество вопросов, вкладывать время и деньги, учиться языку, учить медицину заново на этом языке. И только через 2-3 года вы начнете реально что-то понимать в системе европейской медицины, потратив при этом 15-20 тыс. евро, но еще не зарабатывая!

Участие в Проекте «Европа Медицинская» значительно сократит  время и затраты. Стоимость прохождения всех этапов  трудовой миграции в рамках программы  составит 6-7 тыс. евро, а время сократится до полутора лет – экономия более чем ощутимая! 

 Высокий спрос в польских медицинских учреждениях на врачебные специальности:

 • - хирург;
 • - анестезиолог;
 • - кардиолог;
 • - терапевт;
 • - гинеколог, уролог;
 • - стоматолог;
 • - онколог;
 • - семейный врач (педиатр).

 

Зарплата врача в Польше

Здесь тоже можно назвать конкретные цифры. Врач в Польше получает от 3000 евро в месяц, а медицинская сестра – от 800 евро. Ночные дежурства оплачиваются отдельно и служат источником дополнительного дохода: от 100 до 700 евро за ОДНО дежурство!

Вопрос заработной платы в большинстве случаев решается индивидуально: сумма зависит от места работы и квалификации врача. Так, зарплата врача-стоматолога независимо от опыта работы начинается от 4500 евро, а обычный специалист со стажем может получать 3000 евро в месяц

 

ПРОГРАМА «ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА ВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ»

ЭТАПЫ ПРОГРАММЫ «ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА ВРАЧЕБНУЮ ПРАКТИКУ»
(розроблена для лікарів усіх спеціалізацій)

СТОИМОСТЬ
Розница Пакеты Админ. сборы
1 этап
Комплексная языковая подготовка (134 часа)
(общее время подготовки – 6 мес.):
· Предкурсовая подготовка (37 часов).
· Варшавский модуль (90 часов).
· Послекурсовая подготовка (7 часов).
Сдача экзамена в NIL (при успешной сдаче внутреннего экзамена по окончании Варшавского модуля стоимость экзамена в NIL оплачивается организаторами) 
970 евро 2170 евро 3400 евро

100 евро
(экзамен в NIL)

2 этап
Нострификация (экзамен в вузе; подготовительные курсы на базе медицинского вуза Польши)
(общее время подготовки – 6 мес.)
1700 евро

500-1100 евро
(оплата экзамена в вузе Польши + перевод документов)

Интернатура (staż podyplomowy)
(время прохождения – 12 мес.)
либо
Частичное или полное признание интернатуры (stażu podyplomowego)
(срок — до 3 мес.) 
3 этап Сдача экзамена LEK (комплексная подготовка к сдаче экзамена LEK)
(общее время подготовки – 3 мес.)
 
800 евро

50 евро
(плата за экзамен)

4 этап

Трудоустройство (комплексные информационные услуги для обеспечения трудоустройства)
(срок подбора вакансий – до 2 мес.)

700 евро

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ПРОЕКТЕ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:  

+38 096 808 57 74, +38 099 004 39 10 (Юлия)