Час работи с 10:00 до 18:00
Вихідний день субота і неділя
Телеграм-КАНАЛ "Studentway_osvita". Актуальна інформація по процесах вступу до університетів, технікумів і шкіл у Польщі, Чехії, Словаччини, Австрії!

МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ

ПРОЕКТ “МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ”

Проект «МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ» створений для лікарів і провізорів, середнього медичного персоналу і фармацевтів, студентів медичних університетів, студентів середніх медичних навчальних закладів

Даний проект включає ряд програм, пов'язаних з широкопрофільними і вузьконаправленими ознайомчими поїздками, стажуванням, літніми і навчальними практиками на базі провідних клінік і медичних ВНЗ Польщі, призначених для старшого і середнього медичного персоналу, студентів, випускників вищих і середніх медичних навчальних закладів країн пострадянського простору

МЕТА ПРОЕКТУ

Ознайомлення лікарів і середнього медичного персоналу з умовами роботи польських колег, організацією роботи польських лікарень, відділень, амбулаторної служби; організація і проведення спеціалізованих практик і стажувань для медичних фахівців та студентів медичних вузів з метою придбання останніми досвіду лікарської і медсестринської діяльності з урахуванням стандартів європейської медицини

Проект «МІЖНАРОДНІ СТАЖУВАННЯ» включає в себе чотири програми

1. ПРОГРАМА ЗАГАЛЬНИХ ОЗНАЙОМЧИХ ПОЇЗДОК

Реалізація програми спрямована на отримання її учасниками загальних знань про європейську систему охорони здоров'я (на прикладі Польщі), ознайомлення з перевагами і недоліками системи обов'язкового медичного страхування, шляхами розвитку і модернізації такої системи. Також програма знайомить з умовами, порядком навчання і етапами становлення європейських медичних фахівців: від вищих і середніх медичних установ і центрів післядипломної освіти до установ з підготовки вузькоспеціалізованих кадрів. При відвідуванні медичних ВНЗ учасників програми чекає знайомство з унікальними науково-дослідними та клінічними базами

Програма дає можливість ознайомитися зі структурою європейської лікарні та особливостями її фінансування. Учасники поїздки зможуть відвідати наступні структурні підрозділи медичного закладу:

- поліклініку та реєстратуру;

- аптеку;

- відділення лабораторної діагностики;

- стационарне відділення та операційні блоки;

- центральне стерилізаційне відділення

2. ПРОГРАМА ПОЇЗДОК ПО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Реалізація програми спрямована на передачу досвіду європейських фахівців певних медичних галузей і вузькоспеціалізованих клінік для детальнішого уявлення про поле їх професійної діяльності, технічне оснащення клінік і застосовуваних в них сучасних методиках лікування

Медичні фахівці Польщі здобувають освіту внаслідок тривалого навчання і проходження практик в суперсучасних клініках на території всього Євросоюзу. Більшість медичних працівників регулярно підвищують свою кваліфікацію, вивчаючи передові медичні методики, отримуючи великий досвід в області своєї спеціалізації, що обумовлює високий рівень надання медичних послуг

3. ПРОГРАМА СТАЖУВАНЬ ПО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ

Реалізація програми спрямована на організацію стажувань за обраною медичною спеціалізацією на базі передових польських лікарень, що надає учасникам можливість переймати досвід своїх європейських колег, поєднуючи теоретичні знання з їх практичним застосуванням. Участь в міжнародному стажуванні дає велику перевагу при подальшому працевлаштуванні, а також є невід'ємною частиною професійного зростання. Саме з цієї причини стажування за кордоном затребуване серед студентів і молодих фахівців, серйозно відносяться до своєї кар'єри і професійного розвитку

Переваги програми стажувань по спеціалізації:

- комплексна мовна підготовка учасників (при необхідності);

- можливість узгодження дати початку та тривалості програми;

- відсутність необхідності брати участь у будь-яких відбіркових заходах;

- широкий спектр професійних напрямків;

- можливість стажувань по декільком спеціалізаціям російською мовою

4. ПРОГРАМА ЛІТНІХ ПРАКТИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТА ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ ТА СЕРЕДНІХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Програма розроблена для:

- студентів вищих медичниих навчальних закладів;

- студентів средніх медичниих навчальних закладів

Завдяки співпраці Фонду ЄВРОМЕД з рядом медичних навчальних закладів країн пострадянського простору, з одного боку, і з установами охорони здоров'я Польщі - з іншого, літня практика, пройдена на території польської клініки, буде зарахована як обов'язкова річна практика, яку щорічно проходять студенти вищих і середніх медичних учбових закладів

Під час практики кожен студент зобов'язаний заповнювати «Щоденник практиканта», який по закінченню навчання підписується керівником практики - польським фахівцем. Після закінчення програми кожен її учасник отримає сертифікат про проходження міжнародної практики в якості іноземного студента медичного освітнього закладу.

 

ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ У ПРОЕКТІ ЗВ'ЯЖІТЬСЯ З НАМИ:  

+38 096 808 57 74, +38 099 004 39 10 (Юлія)  

ПРОЕКТ “МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ”

Проект «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ» создан для врачей и провизоров; среднего медицинского персонала и фармацевтов; студентов медицинских университетов; студентов средних медицинских учебных заведений

Данный проект включает ряд программ, связанных с широкопрофильными и узконаправленными ознакомительными поездками, стажировками, летними и учебными практиками на базе ведущих клиник и медицинских вузов Польши, предназначенных для старшего и среднего медицинского персонала, студентов, выпускников высших и средних медицинских учебных заведений стран постсоветского пространства

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

Ознакомление врачей и среднего медицинского персонала с условиями работы польских коллег, организацией работы польских больниц, отделений, амбулаторной службы; организация и проведение специализированных практик и стажировок для медицинских специалистов и студентов медицинских вузов с целью приобретения последними опыта врачебной и медсестринской деятельности с учётом стандартов европейской медицины

Проект «МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАЖИРОВКИ» включает в себя четыре программы:

ПРОГРАММА ОБЩИХ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ПОЕЗДОК

Реализация программы направлена на получение ее участниками общих знаний о европейской системе здравоохранения (на примере Польши), ознакомление с достоинствами и недостатками системы обязательного медицинского страхования, путями развития и модернизации такой системы. Также программа знакомит с условиями, порядком обучения и этапами становления европейских медицинских специалистов: от высших и средних медицинских учреждений и центров последипломного образования до учреждений по подготовке узкоспециализированных кадров. При посещении медицинских вузов участников программы ждет знакомство с уникальными научно-исследовательскими и клиническими базами

Программа дает возможность ознакомиться со структурой европейской больницы и особенностями ее финансирования. Участники поездки смогут посетить следующие структурные подразделения медицинского учреждения:

- поликлинику и регистратуру;

- аптеку;

- отделение лабораторной диагностики;

- стационарные отделения и операционные блоки;

- центральное стерилизационное отделение

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Реализация программы направлена на передачу опыта европейских специалистов определенных медицинских отраслей и узкоспециализированных клиник для подробного представления о поле их профессиональной деятельности, техническом оснащении клиник и применяемых в них современных методиках лечения

Медицинские специалисты Польши получают образование вследствие длительного обучения и прохождения практик в суперсовременных клиниках на территории всего Евросоюза. Большинство медицинских сотрудников регулярно повышают свою квалификацию, изучая передовые медицинские методики, получая большой опыт в области своей специализации, что обусловливает высокий уровень оказания медицинских услуг

ПРОГРАММА СТАЖИРОВОК ПО СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

Реализация программы направлена на организацию стажировок по выбранной медицинской специализации на базе передовых польских больниц, что предоставляет участникам возможность перенимать опыт своих европейских коллег, сочетая теоретические знания с их практическим применением. Участие в международной стажировке даёт большое преимущество при дальнейшем трудоустройстве, а также является неотъемлемой частью профессионального роста. Именно по этой причине стажировка за границей востребована среди студентов и молодых специалистов, всерьёз относящихся к своей карьере и профессиональному развитию

Преимущества программы стажировок по специализации:

- комплексная языковая подготовка участников (при необходимости);

- возможность согласования даты начала и длительности программы;

- отсутствие необходимости участвовать в каких-либо отборочных мероприятиях;

- широкий спектр профессиональных направлений;

- возможность стажировок по ряду специализаций на русском языке

ПРОГРАММА ЛЕТНИХ ПРАКТИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ И СРЕДНИХ МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Программа разработана для:

- студентов высших медицинских учебных заведений;

- студентов средних медицинских учебных заведений

Благодаря сотрудничеству Фонда ЕВРОМЕД с рядом медицинских учебных заведений стран постсоветского пространства, с  одной стороны, и с учреждениями здравоохранения Польши – с другой, летняя практика, пройденная на территории польской клиники, будет засчитана как обязательная летняя практика, которую ежегодно проходят студенты высших и средних медицинских учебных заведений

Во время практики каждый студент обязан заполнять «Дневник практиканта», который по окончанию обучения подписывается руководителем практики – польским специалистом. По окончании программы каждый ее участник получит сертификат о прохождении международной практики в качестве иностранного студента медицинского образовательного заведения

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ В ПРОЕКТЕ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ:  

+38 096 808 57 74, +38 099 004 39 10 (Юлия)